THAM KHẢO DỰ ÁN - NÚI MÁI XẾP MẶT TRỜI

pj13

Dự án tại Việt Nam
● Công suất cài đặt: 6MWp
● Danh mục sản phẩm: Mái che kim loại
● Thời gian xây dựng: 2020

pj14

Dự án tại Việt Nam
● Công suất cài đặt: 4MWp
● Danh mục sản phẩm: Mái che kim loại
● Thời gian xây dựng: 2020


Thời gian đăng: Dec-07-2021