DỰ ÁN THAM KHẢO – SOLAR TRACKER

Công suất lắp đặt: 38,5MWp.
Danh mục sản phẩm: Bộ theo dõi trục đơn ngang.
Địa điểm dự án: Zhangbei, Trung Quốc.
Thời gian thi công: Tháng 10/2017.

2
3
4

Thời gian đăng: 26-09-2021