THAM KHẢO DỰ ÁN - NGƯỜI THEO DÕI MẶT TRỜI

Công suất cài đặt: 38,5MWp.
Danh mục sản phẩm: Máy theo dõi trục đơn nằm ngang.
Địa điểm dự án: Zhangbei, Trung Quốc.
Thời gian thi công: Tháng 10/2017.

2
3
4

Thời gian đăng bài: 26/09-2021