THAM KHẢO DỰ ÁN - NGƯỜI THEO DÕI MẶT TRỜI

Nhà máy năng lượng mặt trời-thủy sản Hybird
● Công suất đã cài đặt: 40MWp
● Danh mục sản phẩm: Máy theo dõi trục đơn nằm ngang
● Danh mục sản phẩm: Hồ Bắc
● Thời gian thi công: Tháng 3/2017
● Loại đất: Ao
● Khoảng cách nước: Tối thiểu 3.0m

9
10
11

Thời gian đăng bài: Tháng 10-08-2021